جذاب ترین گروه ایرانی | Enigma-HBK

 

 

-شما نمیتوانید با حبس نفستان ، خودكشی كنید؟

 

-محال است كه آرنجتان را بلیسید؟

 

-خوكها به لحاظ فیزیك بدنی ، قادر به دیدن آسمان نیستند؟

 

-هر خال "شاه" در بازی ورق ، نشانه یكی از پادشاهان بزرگ تاریخ است؟

 خال گشنیز : اسكندر كبیر

 خال پیك : شاه‌دیوید

 خال دل : شارلمانی...امپراتور فرانسه بزرگ

 خال خشت : ژولیوس سزار

 

-تنها غذایی كه فاسد نمیشود عسل است؟

 

-قلب انسان فشاری كافی ایجاد میكند تا به فاصله 30 فوتی(تقریباً 8 متر)خون را به خارج از بدن پمپاژ کند؟

 

-با یک مداد معمولی خطی به طول 58k/m می توان کشید؟

 

-با 30 گرم طلا نخی به طول 81 k/m می توان درست کرد؟

 

-آیا میدانستید حس بویاییه مورچه با حس بویاییه سگ برابری میكند؟

 

-آیا میدانستید که ظروف پلاستیكی تقریبا پنجاه هزار سال در برابر تجزیه و فساد مقاومند؟


-آیا میدانستید که رشد كودك در بهار بیشتر است؟