سلام . ما پاور 25 هفته ی قبل رو قرار ندادیم در پاور 25 قبلی جف بخاظر بختش در بازی 3 نفره در راء بین خودش و ادج و سی ام پانك به رده ی4 با یك پله سقوط رفت. اما در این هفته  بخاطر برد  تیمش در راء دوباره به جایگاه قبلیش یعنی رده ی 3 برگشت.


امیدوارم لذت برده باشید.فعلا............حسینHBK